Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden


 


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Aaldering Bio-Ui, gevestigd aan de Wentelploeg 2 te Biddinghuizen, Flevoland.
01 oktober 2018

Artikel 1 -Toepasselijkheid en geldigheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Aaldering Bio-Ui en alle door deze met wederpartij te sluiten overeenkomsten of ten behoeve van deze te verrichten handelingen.
1.2 Afwijkende bepalingen en/of afspraken zijn slechts dan van toepassing wanneer Aaldering Bio-Ui deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Voorwaarden van de wederpartij zijn op transacties tussen wederpartij en Aaldering Bio-Ui niet van toepassing tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.3 Een vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling treedt daarvoor een zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenstemmende bepaling in de plaats.

Artikel 2 -Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen -daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten -zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.
2.2 Een aanvaarding van de aanbieding van Aaldering Bio-Ui, als bedoeld in artikel 2.1, welke afwijkt van de aanbieding geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Aaldering Bio-Ui niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.
2.3 Een opdracht bindt wederpartij. Aaldering Bio-Ui is -onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel -gebonden na opdrachtbevestiging. Indien wederpartij niet binnen acht dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, dat de weergave daarin onjuist en/of onvolledig is, wordt deze geacht juist en volledig te zijn.
2.4 Indien een opdracht door meerdere partijen wordt verleend, is elk van die partijen ieder voor zich hoofdelijk gebonden.

Artikel 3 -Prijzen

3.1 Alle prijzen in de door Aaldering Bio-Ui genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 2.1, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst met Aaldering Bio-Ui tot stand is gekomen, worden herzien, onverminderd het hierna omtrent verhoging van de prijs bepaalde.
3.2 De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten, vervoerskosten en emballage, tenzij anders vermeld.
3.3 Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren zoals verhoging van belasting, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
Vindt zo’n verhoging plaats binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft iemand die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft de bevoegdheid om de overeenkomst middels een schriftelijke overeenkomst kosteloos te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de overeengekomen prijs omvat, tenzij sprake is van een wettelijke prijsverhoging. Partijen kunnen, in het geval op basis van het bepaalde in dit lid kosteloos wordt ontbonden, geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.
3.4 Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel afgegeven prijs.
3.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.

Artikel 4 -Levertijd en uitvoering der overeenkomst

4.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding.
4.2 Indien evenwel de overschrijding van de overeengekomen termijn zodanig is, dat de wederpartij daardoor nadeel lijdt is deze gerechtigd Aaldering Bio-Ui schriftelijk een uiterste termijn van minimaal 14 dagen te stellen. Aaldering Bio-Ui is alsdan gerechtigd -zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding -af te zien van het leveren van de overeengekomen prestatie. Aaldering Bio-Ui zal daarvan onverwijld mededeling doen aan de wederpartij. In geval van overmacht aan de zijde van Aaldering Bio-Ui geldt het bepaalde in artikel 9.3.
4.3 Aaldering Bio-Ui is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang de wederpartij jegens Aaldering Bio-Ui niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de wederpartij zijn verplichting alsnog is nagekomen, tenzij Aaldering Bio-Ui inmiddels gebruik heeft gemaakt van zijn recht op ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht van Aaldering Bio-Ui op schadevergoeding onverlet.
4.4 De door Aaldering Bio-Ui gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven de wederpartij geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. De wederpartij die van mening is dat de prestatie van Aaldering Bio-Ui niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht Aaldering Bio-Ui-op straffe van verval van rechten -binnen 5 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd c.q. had kunnen constateren, daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen.
4.5 Een door de wederpartij na het verstrijken van de opdracht alsnog verlangde wijziging in de uitvoering daarvan, moet door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Aaldering Bio-Ui ter kennis zijn gebracht. Wordt deze mondeling of per telefoon aangegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijziging voor rekening van de wederpartij. Indien en voor zover de gevraagde wijziging hogere kosten veroorzaakt, dan waarop bij de prijsopgave/opdracht is gerekend, zijn deze voor rekening van wederpartij.

Artikel 5 -Risico

5.1 Inlading en het transport/de verzending van de goederen is voor risico van de wederpartij zowel bij franco als bij niet franco leveringen, tenzij met de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 -Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij ander is vermeld. Aaldering Bio-Ui is gerechtigd vooruitbetaling overeen te komen en voorts gerechtigd vooruitbetaling te verlangen -ook zonder dat dat is overeengekomen -indien Aaldering Bio-Ui gerede twijfel aan de solvabiliteit van de wederpartij kan hebben. Dit is onder meer het geval wanneer onder wederpartij beslag is gelegd en wanneer wederpartij meerdere crediteuren niet tijdig betaalt.
6.2 Indien binnen voormelde 21 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is de wederpartij een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
6.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Aaldering Bio-Ui is alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de hem toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven.
6.4 Voorts is de wederpartij dan gehouden Aaldering Bio-Ui te vergoeden alle kosten die hij dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met name:
1. - Declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij de door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemde bedragen, worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 225,–.
2. - De kosten van faillissementsaanvraag.
Tevens is hij gehouden tot betaling van de opslagkosten ingeval van opschorting van levering en ingeval hij de zaken niet afneemt binnen tien dagen na verzoek daartoe.
6.5 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de wederpartij meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enzovoort.

Artikel 7 -Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

7.1 Aaldering Bio-Ui behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van eventuele vorderingen van Aaldering Bio-Ui in het kader van levering van goederen, verrichtte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen Aaldering Bio-Ui van de wederpartij te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
7.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid vindt de eigendomsoverdracht van de zaken plaats.
7.3 Indien en voor zover door Aaldering Bio-Ui geen betaling is verkregen van de opeisbare vordering terzake waarvan hij zich de eigendom van geleverde goederen heeft voorbehouden, is hij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst -en wordt hij, voor zover nodig, reeds nu voorals dan onherroepelijk door de wederpartij daartoe gemachtigd -de goederen terug te nemen en is wederpartij verplicht Aaldering Bio-Ui in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander verminderd het recht om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.
7.4 Ook in het geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van de wederpartij, heeft Aaldering Bio-Ui het in lid 3 van dit artikel omschreven recht.
7.5 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Aaldering Bio-Ui een bezitloos pandrecht te vestigen op de door deze laatste geleverde goederen, zodra Aaldering Bio-Ui om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de wederpartij, die terzake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van Aaldering Bio-Ui terstond opeisbaar en is hij gerechtigd tot ontbinding de overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd het recht op schadevergoeding.
7.6 Het is wederpartij verboden op de door Aaldering Bio-Ui geleverde goederen (ongeacht of Aaldering Bio-Ui daarvan nog eigenaar is) een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
7.7 Aaldering Bio-Ui zal steeds (zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan) een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. De wederpartij is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
7.8 Zolang de in lid 7 van dit artikel bedoelde zekerheid niet is gesteld, kan Aaldering Bio-Ui de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd het recht op nakoming en/of schadevergoeding.
7.9 Indien de te leveren producten als bestemming Bondsrepubliek Duitsland hebben, dan is in tegenstelling tot het gestelde in artikel 14.1 op het gestelde in artikel 7.1 het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Aaldering Bio-Ui behoudt zich alsdan ook het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende “uitgebreide en verlengde” eigendomsbehoud voor.

Artikel 8 -Oogstvoorbehoud

8.1 Alle aanbiedingen en (voor)verkopen geschieden onder oogstvoorbehoud.

Artikel 9 -Overmacht

9.1 Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Aaldering Bio-Ui welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van Aaldering Bio-Ui geleverd kan worden, geeft deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
9.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale weersomstandigheden, ziekten en plagen in de gewassen, niet, niet volledige en/of vertraagde levering van de toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele en gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden van wie Aaldering Bio-Ui de benodigde materialen, grondstoffen of halffabricaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van Aaldering Bio-Ui ontstaan.
9.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.2 kan wederpartij Aaldering Bio-Ui een uiterste termijn van vier weken stellen. Indien Aaldering Bio-Ui alsdan kenbaar maakt af te zien van het leveren van de (complete) prestatie is wederpartij een vergoeding naar rato verschuldigd voor datgene wat is geleverd.
9.4 Ingeval ten gevolge van overmacht de totale hoeveelheid van een bepaald product minder bedraagt dan het totaal van de met betrekking tot dit bepaald product ten aanzien van contractspartijen bestaande leveringsplicht aan de zijde van Aaldering Bio-Ui, is Aaldering Bio-Ui gerechtigd tot pondsgewijze levering van het betreffende product aan deze contract- spartijen, waaronder wederpartij.

Artikel 10 -Compensatie/verrekening/opschorting

10.1 Het is de wederpartij niet toegestaan enige door hem aan Aaldering Bio-Ui verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke Aaldering Bio-Ui aan de wederpartij verschuldigd mocht zijn.
10.2 Ingeval van tijdige onmogelijkheid tot levering is de wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.
10.3 De wederpartij is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met Aaldering Bio-Ui gesloten overeenkomst, behoudens voor zover het betreft natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 11 -Aanvullende handelsvoorwaarden

11.1 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien gelden de AHV Zaaiuien voor wat betreft transacties met als onderwerp uien, de AHV VBNA / VENEXA voor wat betreft transacties met als onderwerp consumptie aardappelen en de AHV pootaardappelen van de N.A.O. voor wat betreft transacties met als onderwerp pootaardappelen.

Artikel 12 -Taal

12.1 Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald naar diverse andere talen. In geschillen met betrekking tot de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 13 -Geschillen

13.1 Alle geschillen tussen wederpartij en Aaldering Bio-Ui welke mochten voortvloeien uit de door die partijen gesloten overeenkomst, zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement van plaats van feitelijke vestiging van Aaldering Bio-Ui worden beslecht.

Artikel 14 -Nederlandse recht van toepassing

14.1 Op alle door Aaldering Bio-Ui verrichte handelingen waaronder de door hem gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. 

Route

Contact

 • Tel.:
  +31(0)6-53398164
 • Fax.:
  +31(0)321-333150
 • Email:
  info@bio-ui.nl
 • Adres:
  Wentelploeg 2
  8256 SN, Biddinghuizen
  Nederland


 Ontwerp: Ruiter Webdesign